Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31)

e-Posta Yazdır PDF


263- Abdullah b. Mes’ûdun hanımı Zeynep’ten şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber bize şöyle buyurdu: “Sizden biri mescide geldiğinde koku sürünmesin”. Bu hadisi Müslim kitabına almıştır.


264-Ebû Saîd el-Hudrî’den Rasûlullah’ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Sizden biriniz esnediğinde ağzını gücü yettiğince eliyle kapasın, şüphesiz ki şeytan (ağızdan) girer.” Bu hadisi Müslim kitabına almıştır.


265-Sehl b. Sa’d’dan Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kim (namaz kıldıran) namaz kılarken yanılırsa onu Sübhanellah diyerek uyarın, el çırpma ise kadınlar içindir.” Bu hadisi Buhârî ve Müslim kitaplarına almışlardır.


266-Ebû Saîd’den Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Sizden biri namazında şüphe edip üç mü dört mü kaç rekât kıldığını bilmezse, şüpheyi bıraksın ve kanaat getirdiği rekât üzerine namazını tamamlasın sonra selam vermeden önce iki secde yapsın. Eğer beş kılarsa onu altıya tamamlasın, eğer dörde tamamlarsa bu şeytanın istemediği bir şey olur”. Bu hadisi Müslim kitabına almıştır.


267- Abdullah b. Mes’ûd’dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber öğle namazını beş rekât kıldı. O’na öğle namazının rekât sayısı artırıldı mı? dendi. O: “Bunun niçin söylüyorsunuz” dedi. Bunun üzerine: “Beş rekât kıldın” dediler. Bunun üzerine selam verd ikten sonra iki secde yaptı. Bir rivayette ise Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu belirtilir: “Ben de sizin gibi bir beşerim, sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum, unuttuğum zaman bana hatırlatınız, sizden biri namazında şüphe ettiği zaman doğruyu araştırınsın ve onun üzerine tamamlasın, sonra selam versin sonra iki secde yapsın.” Bu hadisi Buhârî ve Müslim kitaplarına almışlardır.


268-Ebû Katâde’den Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Şüphesiz ki ben uzun kılmak düşüncesiyle namaza giriyorum, bir çocuğun ağlamasını duyunca, onun ağlamasından dolayı annesinin çektiği üzüntüyü bildiğim için namazı kısa tutuyorum” Bu hadisi Buhârî kitabına almıştır.


269-Târık b. Şihâb’tan Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Cuma namazı, köle, kadın, çocuk ve hasta hariç her müslümana cemaatle kılması gereklidir.” Bu hadisi Ebû Dâvûd kitabına almıştır.


270-Ammâr b. Yâsir’den Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kişinin namazının uzun, hutbesinin kısa olması onun fakihliğini gösterir. Öyleyse namazı uzatınız, hutbeyi kısa tutunuz ve şüphesiz ki muhatabı tesir altına almak açıklamanın bir sonucudur”. Bu hadisi Ahmed ve Müslim kitaplarına almışlardır.


271-Ebû Hureyre’den Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, o saatte bir kimse Allah’tan ne isterse ona onu verir”. Buhari ile Müslim kitaplarına almışlardır.


272-Ebû Hureyre’den Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Arkadaşına Cuma günü hutbe okurken “sus!”  (bile) dersen, bu Cuma’nın sevabını giderir”. Buhari ile Müslim kitaplarına almışlardır.


273- Câbir b. Abdillah’tan Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “En faziletli namaz kunutu (kıyam ve duası) uzun olan namazdır”. Müslim kitabına almışlardır.


274- Ebû Hureyre’den Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kâmet getirildiğini duyduğunuz zaman namaza yürüyün, fakat vakar ve sukûnetle, acele etmeksizin gidin!”. Buhari ile Müslim kitaplarına almışlardır.


275- Ebû Hureyre’den rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber Cuma günü sabah namazının farzını es-Secde (Elif, Lam, Mim Tenzîl…) ile (Hel Etâ Ale’l-İnsân) surelerini okumuştur. Buhari kitabına almışlardır.


276- Ebû Hureyre’den rivayet edilmiştir: Muaz Peygamberle yatsı namazını kıldı. Sonra Hz. Peygamber yüzünü kavmine döndü. Onlara namaz kıldırdı. O namaz nafiledir. Şafii Müsned adlı kitabına almıştır. 


277-Ebû Hureyre’den rivayet edilmiştir: Resûlüllah şöyle buyurdular: “Sizden birisi insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun! Çok uzatmasın! Zira o cemaatin arasında hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Eğer kendi başına kılıyorsa, dilediği kadar uzatsın”. Buhari ile Müslim kitaplarına almışlardır.


278- Hz. Âişe’den rivayet edilmiştir: Resûlüllah namazında dua ediyordu. Ve şöyle diyordu: “Allah’ım, kabrin azabından sana sığınırım. Allah’ım B , Mesih-Deccal’ın şerrinden sana sığınırım. Allah’ım, ölümün ve hayatın fitnesinden de sana sığınırım. Allah’ım, günahlardan, borçlardan sana sığınırım”. Orda bulunan birisi dedi ki, “Hayret borçlanmadan da ne çok Allah’a sığınıyor”. Hz. Peygamber: “Bir adam borçlandığı zaman söyler ama yalan söyler” buyurdu. Buhari ile Müslim kitaplarına almışlardır.


279- Ebû Hureyre’den rivayet edilmiştir: Dedi ki, muhacirlerin fakirleri Peygamberimize geldiler ve şöyle dediler: “Tasadduk edecek şeyi olanlar büyük dereceler ve devamlı nimetler elde ediyorlar. Biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar. Onlar tasadduk ediyorlar ancak biz edemiyoruz”.  Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Size bir şey öğreteyim mi, bunlarla sizden önde olanların önüne geçmiş olursunuz. Her namazın sonunda 33 kere Sübhanallah, Elhamdulillah ve Allahu Ekber deyin”. Buhari ile Müslim kitaplarına almışlardır.


280-İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir: O Resulullah’ın şöyle dediğini nakletmiştir: “Dikkat edin, Ben rükuda ve secdede Kur’an okumaktan nehyedildim. Rükua gelince onda Rabbe tazim edilir. Secdede ise dua etmede gayret sarfedilir. Bu duaların kabul edilmesi uygundur.” Müslim rivayet etmiştir. 


281- Ebu Katade’den rivayet edilmiştir: Dedi ki, Resulullah şöyle buyurmuştur: “İnsanların hırsızlık nevinden en kötüsü namazından çalan hırsızlıktır. Dediler ki, Ya Resulallah namazdan nasıl hırsızlık yapar. Buyurdular ki, namazın rükunu ve secdesini tam yapmayandır.” İmam Ahmed rivayet etmiştir.


282- Hz. Aişe validemizden nakledilmiştir. Dedi ki, Resulullah’ı geceleyin yatakta yatarken kaybolduğunu zannettim ve elimle araştırdım. Onu buldum. Elim onun ayağının altına isabet etti. Halbuki onun vücudu mescitteydi ve şöyle diyordu: “Ey Allah’ım, Senin gazabından rızanı talep ederim. Ceza vermenden kurtuluşu arzu ederim. Ve yine Senden Sana sığınırım. Seni övmede sona erişemem. Ben, Sen kendini sena ettiğin gibi Seni sena ederim.” Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.


283-Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Resulullah şöyle buyurmuştur. “İnsanın Allah’a en yakın olduğu yer secde halinde olmasıdır. Öyleyse orada duayı çok yapın.” Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.


284- Ca’fer bin Semüre’den rivayet edilmiştir. Dedi ki, Resulullah sabah namazında Kaf suresi ve benzerlerini okurdu. O sıradaki namazı hafif olurdu. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.