Hasen ve Sahih Hadislerden Seçmeler 27

e-Posta Yazdır PDF

“Boy Abdesti (Gusül) ile İlgili Hadisler”

179- Şakik’ten rivayet edilmiştir. Dedi ki: “Abdullah
ve Ebu Musa ile oturuyorduk. Ebu Musa dedi
ki: Ya Eba Abdirrahman, bir adam boy abdesti alması
lazım gelirken, bir ay su bulamazsa namazı
ne yapar? Abdullah dedi ki: Suyu bir ay bulamazsa
yine teyemmüm etmez. Ebu Musa dedi ki: Şu ayet
hakkında ne dersin? “Eğer su bulamazlarsa
temiz toprakla teyemmüm etsinler.” (Maide, 6) Abdullah
dedi ki: Bu ayette ruhsat var, o da temiz toprakla
teyemmüm etmesidir. Ebu Musa, Abdullah’a
dedi ki: Ammar’ın sözünü duymadın mı? Resulullah
beni bir ihtiyaçtan dolayı bir yere göndermişti.
Orada boy abdesti almam gerekli oldu. Su bulamadım.
Temiz toprakta hayvanların yuvarlandığı
gibi yuvarlandım. Sonra Peygamber’e gelip durumu
anlattım. Peygamber dedi ki: “Sana ellerini
bir defa yere vurman, sonra sağ ile sola meshetmen,
sonra ellerini yere vurman, bu sefer de sol
ile sağını, tekrar yere vurup yüzünü ve ellerinin arkasını
meshetmen kafidir.” Ammar’ın bu sözüyle
Hz. Ömer’in ikna olmadığını görmedin mi? (Abdullah
ibn Mesut’a göre suyu buluncaya kadar teyemmüm
edip namaz kılınmaz. *Bu görüş kitap ve
sünnete muhalif olduğundan dolayı tercih edilmemiştir*)”
Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
180- Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilmiştir.
Dedi ki: “Resulullah Cuma günü büluğa ermiş
her kişinin boy abdesti almasının gerekli olduğunu
söylemiştir.” Hadis müttefakun aleyhdir.
181- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Dedi ki:
“Resulullah yedi günde yani haftada bir defa
yıkanmanın gerekli olduğunu söyledi. Öyle ki,
bu yıkanmada başını ve bedenini yıkar.” Hadis müttefakun
aleyhdir.
EZAN
182- Abdullah ibn Zeyd’den nakledilmiştir. Dedi
ki: “Hz.Peygamber ibadet yapılması için çan çalınmasını
ve insanların namaz için toplanmasını
emretmişti. Ben uyuyordum, bir adam çanı yüklenmişti,
ben dedim ki, ey Allah’ın kulu o çanı satar
mısın? Dedi ki, bunu ne yapacaksın? Dedim ki,
bununla insanları namaza çağıracağım. Dedi ki, ondan daha hayırlısını sana göstereyim mi? Ben
de, evet göster dedim. Dedi ki --Şöyle de: ‘Allahuekber,
Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber, Eşhedu
enlailaheillallah, Eşhedu enlailaheillallah,
Eşhedu enne Muhammederresulullah, Eşheduenne
Muhammederresulullah, Hayyealesselah,
Hayyealesselah, Hayyealelfelah, Hayyealelfelah,
Allahuekber, Allahuekber, Lailaheillah.’ Çok geçmeden
dedi ki, namazı kılmak istediğin zaman
şöyle dersin: ‘Allahuekber, Allahuekber, Eşheduenlailaheillallah,
Eşheduenne Muhammederresulullah,
Hayyealesselah, Hayyealel felah,
Kadkametisselah, Kadkametisselah, Allahuekber,
Allahuekber, Laileheillallah.’ Sabah olunca Peygamber’e
geldim. Gördüğüm rüyayı O’na haber
verdim. Peygamber dedi ki: “İnşallah o, hak rüyadır.
Kalk, Bilal’e uğra, gördüğünü ona söyle.
Ezanı böyle okusun. Onun sesi senin sesinden
daha gürdür.” Ben de gördüğümü ona anlattım. O
da ezanı benim tarif ettiğim gibi okudu. Bunu Ömer
ibn Hattab duydu. O sırada evinde idi. Cübbesini
sürüterek çıktı ve şöyle diyordu: Ya Resulallah,
seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a
yemin ederim ki, ben de bunun benzerini rüyamda
gördüm. Peygamber dedi ki: “Allah’a hamdolsun.”
Hadisi Ebu Davut ve İbn Huzeyme kitaplarında zikretmişlerdir.
183- Osman ibn Ebi’l-As’dan nakledilmiştir.
Dedim ki: “Ya Resulallah, beni kavmimin imamı
yap. Dedi ki: “Sen kavminin imamısın. Onların
en zayıfını gözeterek namaz kıldır. Bir de bir
müezzin edin. Ezanından dolayı ücret almasın.”
Hadisi İmam Ahmet, Ebu Davut, Nesai kitaplarında zikretmişlerdir.
184- İbn Ömer’den rivayet edilmiştir. O şöyle
dedi: “Peygamber’in zamanında ezan ikişer ikişer,
kamet de birer birer okunurdu, ancak, Kadkametisselah
iki kere okunurdu.” Hadisi Ebu Davut, Nesai
ve Darimi kitaplarında zikretmişlerdir.
185- Ebu Mehzure’den nakledilmiştir. “Hz. Peygamber
ezanı ondokuz, kameti onyedi kelime
olarak öğretti.” Hadisi İmam Ahmet, Tirmizi, Ebu Davut, Nesai kitaplarında
zikretmişlerdir.

186- Ebu Said el-Hudri’den nakledilmiştir. O Resulullah’ın
şöyle dediğini nakletmiştir: “Müezzinin
sesinin ulaştığı yere kadar cin, insan ve başkası
duyarsa kıyamet günü şahitlik edecektir.”
Hadisi Buhari rivayet etmiştir.
187- Abdullah İbn Amr İbnu’l-As’dan nakledilmiştir.
O Resulullah’ın şöyle dediğini nakleder:
“Siz müezzinin ezanını duyduğunuz zaman
onun gibi söyleyin. Sonra bana salat okuyun.
Kim bana bir salat ederse Allah da ona on salat
eder. Sonra Allah’tan benim için vesile isteyin.
Vesile, cennette bir yerdir. O ancak Allah’ın
bazı kulları için verilir. Ben de ümit ederim ki
onlardan olayım. Kim benim için vesile isterse
şefaatim ona helal olur.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
188- Cabir bin Abdillah’tan nakledilmiştir. O Resulullah’ın
şöyle dediğini zikretmiştir: “Ezanı duyduğu
zaman bir kimse şu duayı okursa
kıyamet günü şefaatım ona helal olur: Allahumme
Rabbe hazihitdavetittammeti vessalatil
kaimeti ati Muhammeden el vesilete vel
fazilete veb’eshu mekamen Mahmuden elllezi
veadtehu hellet lehu şefaati yevmel kıyameti.
(Ey tam olan şu davetin, kılınacak namazın
Rabbi olan Allah’ım, Muhammed’e vesile ve fazile
isimli cennetteki makamları ver ve O’nu
makamı Mahmut’a ulaştır.) Bu hadisi Buhari, Tirmizi, Nesai kitaplarında
zikretmişlerdir.
189- Ukbe ibn Amir’den nakledilmiştir. Ukbe dedi
ki: “Üç saat vardır ki, Resulullah o saatlerde
namaz kılmamızı veya ölülerimizi defnetmemizi
yasak etmiştir: güneşin doğduğu zamanda kerahat
vakti çıkıncaya kadar, öğle sıcağının en
şiddetli zamanında güneş batıya meyledinceye
kadar ve bir de güneşin batmaya hazırlandığı
zamandan batıncaya kadar.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
190- Abdullah ibn Muğaffel’den nakledilmiştir. O
Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmiştir: “Her iki
ezan arasında bir namaz vardır. İki kere bu
sözü tekrar etti. Üçüncüde dileyen bu namazı
kılsın.” Hadis müttefakun aleyhtir.
191- Hz.Ali’den nakledilmiştir. Hendek savaşı sırasında
Hz.Peygamber şöyle demiştir: “Bizi orta
namazda güneş batıncaya kadar meşgul ettiler.
Allah onların kabirlerine, evlerine ateş doldursun.”
Sonra bu namazları akşamla yatsı
arasında kıldılar.” Hadisi Buhari ve Nesai zikretmişlerdir.
192- Enes’ten rivayet edilmiştir. Resulullah dedi
ki: “Sizden biri uyku uyuyarak namaz kılmazsa
veya bir gaflet sebebiyle kılamazsa hatırladığı
zaman kılsın. Zira Allahu Teala bir ayette şöyle buyurmuştur:
‘Namazı beni zikretmek için kılınız.’
(Taha, 14) ” Hadisi Müslim rivayet etmiştir. (Bu ayet namazların kaza edilmesi lazım
geldiğini gösteriyor.)
193- Abdullah ibn Amr ibn el-As’tan nakledilmiştir.
O dedi ki: “Resulullah’a namaz vakitleri soruldu.
Peygamber dedi ki: “Sabah namazının vakti güneşin
doğmasına kadardır. Öğle namazının
vakti güneşin gökyüzünü ortalayıp batıya meyletmesinden
güneşin sararmasına kadar, ikindinin
vakti güneşin sararmasından güneşin
batmasına kadar, akşam namazının vakti güneşin
batmasından şafağın kaybolmasına
kadar, yatsının vakti gecenin yarısına kadardır.”
Hadisi Müslim, Nesai ve İmam Ahmet rivayet etmişlerdir.
194- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. O Resulullah’ın
şöyle dediğini nakleder: “Bir kimse sabahın
bir rekatına güneş doğmadan
kavuşursa, sabaha kavuşmuş demektir. Yyine
bir kimse güneş batmadan ikindinin bir rekatına
kavuşursa, ikindiye kavuşmuş olur.” Hadis
müttefakun aleyhtir.
195- Zeyneb es-Segafiyye’den nakledilmiştir. O
dedi ki: Resulullah şöyle buyurmuştur: “Sizden
biri mescide geleceği zaman güzel koku kullanmasın.”
Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
196- Ebu Humeyd yahut Ebu Useyd’den nakledilmiştir.
Dediler ki: Resulullah şöyle buyurdu:
“Sizden biri mescide çıktığı zaman şöyle
desin, Allah’ım benim için rahmet kapılarını aç;
mescidden çıktığı zaman, Allah’ım senden fazilet
ve lütuf istiyorum, desin.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
197- Enes, Hz.Peygamber’den şöyle nakletmiştir:
“Ön safı tamamlayın, ondan sonra, gelen
safı tamamlayın. Safta noksanlık olacaksa sondaki
safta olsun.” Hadisi İmam Ahmet, Ebu Davut, Nesai ve İbn Hibban
rivayet etmişlerdir.
198- Abdullah ibn Ömer’den rivayet edilmiştir. O
dedi ki: Resullah’ın iki müezzini vardı. Birisi Bilal,
diğeri İbni Ümmi Mektum (gözleri kör idi) idi. Resullah
dedi ki: “Bilal geceleyin ezan okur.(biraz
erken okur) İbni Ümmi Mektum ezan okuyuncaya
kadar yiyip için. (tam vaktinde okur)”
Sonra Abdullah dedi ki: Onların arasında şu merdivenden
inip çıkacak kadar zaman vardır. Hadisi Müslim
rivayet etmiştir.