Hasen ve Sahih Hadislerden Seçmeler - 25

e-Posta Yazdır PDF
İBADET BABLARI
“Temizlik”
146- Ebu Malik el-Eş’ari’den nakledilmiştir.
O Resulullah’ın şöyle dediğini anlatmıştır:
“Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdulillah
cümleleri, mizanı sevap olarak doldurur.
Sübhanellah velhamdülillah, yer ile gök arasını
sevapla doldururlar. Namaz, nurdur. Sadaka,
imanın delilidir. Sabır, ışık kaynağıdır.
Kur’an, lehine veya aleyhine bir delildir. İnsanların
hepsi sabahleyin çıkar giderler. Kimisi
kendini satar, ya kendini azat eder, veya
helak eder.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
147- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. O
Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmiştir: “Size
Allah’ın kendisiyle hataları sildiği, dereceleri
yükselttiği şeyleri haber vereyim mi?” Dediler
ki: Evet. Hz.Peygamber buyurdular ki:
“Hoşa gitmeyen bir zamanda (mesela aşırı
soğuk, aşırı sıcakta) abdestini tam yapan,
camilere çok adım atmakla giden, bir namazdan
sonra gelecek namazı bekleyen kimselerdir.
İşte ribat (Allah yolunda savaşan
kimsenin sevabını kazandıran iş) budur.” Hadisi
Müslim rivayet etmiştir.
148- Hz. Osman’dan rivayet edilmiştir. O
Resulullah’ın şöyle dediğini nakleder: “Kim abdest
alır ve onu güzel yaparsa, hataları bütün
vücudundan çıkar. Hatta tırnaklarının altından
bile çıkar.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
149- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. O
bir topluma rastgeldi, onlar abdest alıyorlardı.
Ebu Hureyre dedi ki: Abdestinizi tam yapın, zira
ben Ebu’l Kasım’ın (Peygamber’in) şöyle dediğini
duydum: “Cehennemde yanacak topuklara
yazıklar olsun.” (Yani topuklarında kuru
yer bırakan kimseler bu yüzden cehenneme atılacaktır.)
Hadisi İmam Ahmet rivayet etmiştir.
150- Ukbe İbn Amir’den rivayet edilmiştir.
Dedi ki: Resulullah şöyle buyurdular: “Bir müslüman
abdest alır, abdestini de güzel yapar,
sonra kalkar iki rekat namaz kılar, yüzüyle
ve kalbiyle kıbleye dönerse cennet ona vacip
olur.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
151- Ebu Said el-Hudri’den nakledilmiştir.
Ebu Said dedi ki: Bir defasında Resulullah ashabıyla
namaz kılıyordu. O sırada takunyalarını
çıkardı ve onları sol tarafına koydu. Onu gören
cemaat takunyalarını çıkarıp sol yanlarına koydular.
Ne zaman ki Resulullah namazı tamamladı,
şöyle dedi: “Sizi ayakkabılarınızı
çıkartmaya sevkeden şey nedir?” Dediler ki:
Biz seni gördük ki çıkarmışsın. Biz de çıkardık.
Resulullah dedi ki: “Cebrail bana geldi ve
ayakkabımda pislik olduğunu söyledi. Mescide
geldiğiniz zaman ayakkabılarınıza
bakın, eğer onlarda bir pislik varsa yere sürterek
temizleyin, sonra namazı kılın.” Hadisi
Ebu Davut rivayet etmiştir.
152- Abdullah İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir.
O dedi ki: Resulullah süt içti, sonra ağzını
çalkaladı ve sonra dedi ki: “Bunda da yağ vardır.”
(yağlı bir şey içtiğinden dolayı ağzın misvaklanması
emredilmiştir.) Hadis müttefakun
aleyhtir.
153- Hz.Aişe’den nakledilmiştir. O dedi ki:
Resulullah yemek yemek istediğinde yahut uyumak
istediğinde abdest alırdı. Nesai’nin kitabına
aldığı hadiste namaz abdesti gibi abdest alırdı
denir. Hadisi Bezzar ve İbn Kattan zikretmişlerdir.
154- Ümmü Seleme’den nakledilmiştir. O
dedi ki: Ya Resulallah, ben bir kadınım, başımdaki saçları örgü yaparım, yıkanmak istediğim
zaman onları bozayım mı? Hz. Peygamber dedi
ki: “Hayır, onların dibine üç avuç veya daha
fazla su dökmekle yetinirsin, temizlenirsin.
Sonra suyu bütün vücuduna dökersin ve temizlenirsin.”
Hadisin lafzı Müslim’e aittir. Başka
bir rivayette: Saçlarımı yıkamak istediğim zaman
çözeyim mi? Dedim. Resulullah dedi ki: “Hayır.”
155- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir.
Resulullah dedi ki: “Yeryüzünün toprağı müslümanın
abdestini temin eden şeydir. On
sene suyu bulamasa dahi. Su bulduğunda Allah’tan
korksun ve su ile bedenini yıkasın. Bu
onun için hayırlıdır.” Hadisi Hafız Ebu Bekir el-
Bezzar kitabına almıştır.
156- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir.
Reslullah’ın şöyle dediğini nakleder: “Bir kimse
elini çıplak bedenine dokunmakla abdesti bozulmuş
olur. Yeniden abdest alması lazım
gelir.” (Hadisle Şafiler amel etmiştir.) Hadisi İbn
Hibban riavayet etmiştir.
157- Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilmiştir.
Ebu Said Peygamber’imizden şöyle nakilde
bulunmuştur: “Bir kimse boy abdesti
alması gerektiği zaman namaz abdesti gibi
abdest alsın. Daha sonra ailesinin yanına geldiğinde
tekrar abdest alsın.” Hadisi Müslim rivayet
etmiştir. Hadisi Hakim, el-Müstedrek adlı
eserinde zikretmiştir.
158- Abdullah es-Senabihi’den rivayet edilmiştir.
O dedi ki: Resulullah’ın şöyle dediğini duydum:
“Mümin bir kul abdest aldığı zaman
ağzını yıkarsa ağzıyla işlemiş olduğu hataları
affedilir, burnunu temizlediği zaman burnuyla
işlemiş olduğu hataları affedilir, yüzünü yıkadığı
zaman yüzüyle işlediği hataları affedilmiş
olur, ta ki göz kapaklarının altındaki hatalar
da affedilmiş olur. Ellerini yıkadığı zaman tırnak
altındaki hataları giderilmiş olur, başına
meshettiği zaman başıyla işlediği günahlar,
hatta kulaklarıyla işlediği günahlar affedilmiş
olur, ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla işlediği
günahlar affedilmiş olur, hatta ayak tırnaklarının
altından ki hatalar da çıkarılmış
olur. Sonra camiye yürürse, kıldığı namaz
çoğaltılır.” Hadisi İmam Malik ve Nesai rivayet
etmiştir.
159- İbn Ömer’den rivayet edilmiştir. O Resulullah’ın
şöyle dediğini zikretmiştir: “Taharetsiz
(yani abdestsiz) namaz olmaz. Müsaade
olmadan devlet malından alınan şeyden sadaka
olmaz.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
160- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. Dedi
ki: Resulullah şöyle buyurdular. “Sizden birisi
karnında bir şey, bir hareket hissederse,
şüphe eder ve karnından bir şey çıktı mı, çıkmadı
mı diye şüphede kalırsa, bir ses bir
koku hissetmedikçe camiden çıkmasın.” Hadisi
Müslim sahihinde zikretmiştir.
161- Büreydete’den nakledilmiştir. Hz.Peygamber
fetih günü namazları bir abdestle kıldılar
ve mestlerine meshettiler. Hz.Ömer dedi ki:
Bugün bir şey yaptın ki daha önce böyle bir şey
yapmamıştın? Hz.Peygamber: “Onu bilerek yaptım.”
Dedi. Hadisi Müslim kitabında zikretmiştir.
162- Selman’dan nakledilmiştir. Resulullah
bize tuvalette, büyük abdest yahut idrar yaparken
kıbleye doğru dönmemizi ve sağ elle taharet
yapmayı, üç taştan az taşla, kemiklerle, hayvanların
tersleriyle taharet yapmamızı yasak etti.
Hadisi Müslim kitabında zikretmiştir.
163- Abdullah bin Abbas’tan nakledilmiştir.
O dedi ki: Resulullah abdest alırken uzuvlarını
bir kere yıkamıştır. Daha fazla yıkamamıştır. Hadisi
Buhari kitabında zikretmiştir.
164- El-Muğire bin Şube’den nakledilmiştir.
Dedi ki: Peygamber abdest aldı. Alnına, sarığına
ve mestlerine meshetti. Hadisi Müslim
kitabında zikretmiştir.
165- Hz.Aişe’den nakledilmiştir. O dedi ki:
Resulullah boy abdesti aldığı zaman ilk önce ellerini
yıkar, sonra namaz abdesti gibi abdest alır,
sonra parmaklarını suya sokar ve onlarla saçlarının
dibini aralardı, sonra başına iki avucu ile üç
defa su dökerdi, sonra da vücudunun tüm tarafına
su akıtırdı. Hadis müttefakun aleyhdir. Müslim’in
rivayetinde: Ellerini kaba sokmadan evvel
yıkamaya başlar, sonra sağ eliyle sol eline su
döker, taharet alır ve abdestini tamamlar.
166- Hz.Aişe’den nakledilmiştir. O dedi ki:
Resulullah’a boy abdesti soruldu. O da, bütün
vücudu yıkanması demek olduğunu zikretmiştir.
Ümmü Süleym dedi ki: yıkanmsı gereken kadının
bütün vücudunu yıkaması gerekir mi? Peygamber:
“Evet” dedi, “Zira kadınlar erkeklerin
yarısıdır. Kadınların boy abdesti de erkekler
gibidir.” Hadisi Tirmizi ve Ebu Davut rivayet etmişlerdir.