Hasen ve Sahih Hadislerden Seçmeler 23

e-Posta Yazdır PDF

Sevap, Ceza ve İman (devam)
120 - Mus’ab b. Sa’d’dan rivayet edilmiştir.
Saad dedi ki: Ya Rasulallah! İnsanların en
çok belaya düçar olanları kimlerdir? Peygamber
dedi ki: “Nebiler, sonra onlardan
derecesi düşük olanlar ve onları da takip
edenlerdir. Dini kuvvetli olursa, o kuvvet
miktarınca belalara çarpılmış olur. Eğer
dini zayıf olursa, o zayıflığı kadar belalara
düçar olur.” Bir keresinde buyurdu ki: “Dinine
göre belalara müptela olur. Belalar insandan
günahları uzaklaştırır, ta ki o
insan, üzerinde bir hata olmadan yeryüzünde
yürüyebilir.” Hadisi Buhari, Tirmizi rivayet etmiştir.
121 - İbn Mesud’dan nakledilmiştir: Rasulullah
dedi ki: “Allahu Teala, Sıratı Müstakimi
(doğru yolu) size darbı mesel yaptı. O
yolun iki tarafında iki sur var. O surlarda
açık kapılar var. O kapıların üzerinde perdeler
sarkıtılmış. Yolun başında bir davetçi,
bu doğru yola gelin diye çağırıyor,
eğri yola gitmeyin diyor. Bunun üstünde
de bir davetçi var. Bir kimse o kapılardan
birini açmak isterse o davetçi der ki: Yazık
sana, açma kapıyı. Eğer sen onu açarsan
o içeri girer.” Sonra şöyle tefsir etti: “Sırat
İslam’dır. O açılacak olan kapılar haramlar,
kapılara örtülmüş perdeler Allah’ın
koyduğu sınırlardır. Yolun başındaki davetçi
Kur’an’dır. Onun üstündeki davetçi
her müminin kalbinde olan vaizdir.” Hadisi,
İmam Ahmet rivayet etmiştir.
122 - Enes’ten nakledilmiştir: Rasulullah
şöyle buyurmuştur: “Cennet, hoşa gitmeyen
şeylerin işlenmesiyle elde edilir. Cehennem
de nefsi arzularla kuşatılmıştır.”
Hadisi, İmamı Müslim kitabında zikretmiştir.
123 - Ebu Katade’den nakledilmiştir: Dedi
ki: “İnsanların en çok sıkıntıya maruz kalanları
Peygamberlerdir. Sonra onların
benzeri olanlar, daha sonra da benzeri
olanlardır. Kişi dinine göre belaya maruz
kalır. Eğer dini kuvvetli ise sıkıntısı şiddetli
olur. Eğer dininde zayıflık varsa ona
göre sıkıntıya maruz kalır ve belası devam
eder.”
124 - İbn Mesud Hz.Peygamber’den nakletmiştir:
“Yanağını tokatlayan, elbisesini
parçalayan, cahiliyye devri insanları gibi
bağırıp çağıran bizden değildir.” Hadisi Müslim
ve Tirmizi rivayet etmiştir.
125 - Ebu Hureyre Hz. Peygamber’den
nakletmiştir: “Hz.Peygamber Allah Teala’nın
şöyle dediğini zikreder: “Salih kullarım
için öyle şeyler hazırladım ki, onları
gözler görmemiş, kulaklar işitmemiş ve
hiçbir beşerin hatırına gelmemiştir.” İsterseniz
bu hususta şu ayeti okuyabilirsiniz:
‘Hiçbir kimse göz aydınlığı olarak kendisi
için neler saklandığını bilmez.’ (Secde Suresi,
17.ayet)Hadis Müttefakun Aleyhdir.
126 - Yine Ebu Hureyre’den nakledilmiştir.
O dedi ki: Rasulullah şöyle buyurdu: “Fitnede
korunmak ve kurtulmak için salih
amel yapmaya devam edin. Adam mümin
olarak sabahlar, kafir olarak akşama çıkar.
Mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar.
Dinini az bir dünyalık mal karşılığında
satar.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
127 - Ebu Said’den nakledilmiştir. Rasulullah
buyurdular ki: “Yakında müslümanın en
hayırlı malı, koyun olacaktır. O, koyunların
peşinde, dağların vadilerinde ve yağmur
alan yerlerde dolaşacaktır. Böylece dinini
fitnelerden korumuş olacaktır.” Hadisi, Buhari rivayet
etmiştir.
128 - Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir.
Resulullah buyurdular ki: “Bir kul bir iyilik
yapmaya teşebbüs eder de yapmazsa,
Allah onun için bir iyilik yazar. Eğer o iyiliği
yaparsa ondan yedi yüze kadar artırır.
Eğer bir kimse bir kötülük yapmaya teşebbüs
eder de yapmazsa, onun için bir
şey yazılmaz. Eğer kötülüğü yaparsa bir
karşılık verir.” Hadisi Buhari ve Müslim kitaplarına almışlardır.
129 - Huseyin’den nakledilmiştir: Hz.Peygamber
buyurdular ki: “Asıl cimri olan ben
yanında zikredildiğim halde bana salat
okumayandır.” Hadisi Tirmizi ve İbni Hibban kitaplarında zikretmişlerdir.
130 - Cabir’den nakledilmiştir. O dedi ki: Hz.
Peygamber şöyle buyurdular: “Zulüm yapmaktan
sakının. Zira zulüm kıyamet gününde
karanlık yapar. Cimrilikten sakının.
O sizden önceki ümmetlerin helak edilmesine
sebep olmuştur. Zira cimrilik, onların
birbirlerinin kanını dökmeye ve haramları
helal yapmaya sevkeder.”
131 - Hakim, Vasile’den nakletmiştir: O Rasulullah’ın
şöyle buyurduğunu zikreder: “Bir
kimse Allah’tan korkarsa, Allahu Teala
onun namına herkesi korkutur. Bir kimse
de Allah’tan korkmazsa Allah, onu her
şeyle korkutur.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
132 - Ebu Hureyre’den nakledilmiştir: O Rasulullah’ın
şöyle buyurduğunu nakleder:
“Gıybet kardeşinin sevmediği şeyi zikretmendir.”
Hadisi Müslim ve Ebu Davut zikretmiştir.
133 - Kays İbn Ebi Hazim, Resulullah’tan
nakleder: Resulullah buyurdu ki: “Bir kimse
bir müminde dünyaya ait sıkıntılardan bir
sıkıntı giderirse, Allah’u Teala da kıyamet
gününün sıkıntılarından bir sıkıntıyı kaldırır.
Bir kimse darda kalmışa kolaylık gösterirse,
Allahu Teala da dünya ve ahirette
ona kolaylık hasıl eder. Bir kimse bir müslümanın
dünya ve ahirete ait kusurlarını
örterse Allahu Teala da onun kusurlarını
örter. Bir kimse bir kardeşine yardım
ederse Allah da ona yardım eder. Bir
kimse ilim talep etmek gayesiyle bir yola
girerse Allahu Teala da onun yolunu cennete
ulaştırır. Bir takım kimseler Allah’ın
evlerinden bir evde toplanır da Allah’ın kitabını
okurlarsa ve birbirlerine öğretirlerse,
onları sekine denen melekler
kuşatır. Rahmet ihata eder. Melekler de kuşatırlar.
Allah’u Teala onları, bazı meleklerinin
yanında zikreder. Bir kimsenin ameli
kendisini geride bırakırsa, nesebi onu öne
geçiremez.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.