Hasen ve Sahih Hadislerden Seçmeler 22

e-Posta Yazdır PDF
Sevap, Ceza ve İman
117- Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdular: “Bir kimse demir bir aletle kendisini öldürürse yani intihar
ederse kıyamet gününde, demir alet elinde olduğu halde ebedi olarak cehennemde
karnını parçalayarak gelir. Yani uzun bir müddet ceza görür. Yine bir kişi zahiri
içerde intihar ederse, kıyamette cehennemde zehir elinde uzun bir müddet içmeye
devam eder. Bir kimse de kendini dağdan atar intihar ederse, kıyamet gününde
kendisini cehennemde böylece atar ve uzun müddet orada kalır.” Hadisi, Müslim rivayet etmiştir.
118- Ebu Said ile Ebu Hureyre’de rivayet edilmiştir. Rasulullah şöyle buyurmuşlardır.
“Bir mümine hastalık, sıkıntı, zahmet, üzüntü kendisini meşgul eden küçücük
bir eziyet isabet ederse AllahTeala, bu sebeple günahlarını mağfiret eder.” Hadisi
Müslim rivayet etmiştir.
119- Hz. Aişe Hz. Peygamber’den nakletmiştir. Rasulullah buyurmuştur ki;
“Altı sınıf insana, Allah, ben ve duasına icabet edilen bütün nebiler lanet eder.
Birincisi: Bunlarda Allah’ın kitabına ilave etmek yapanlar,
İkincisi: Allah’ınn kaderini yalan sayanlar,
Üçüncüsü: Kibirle insanlara davrananlar ve bununla Allah’ın zelil kıldığını aziz kılmak
isteyenler,
Dördüncüsü: Allah’ın aziz kıldığını zelil yapanlar,
Beşincisi: Allah’ın haram kıldığını helal yapmak isteyenler ve Ehl-i Beytimden de
Allah’ın haram kıldığını helal yapmak isteyenler,
Altıncısı; Sünnetimi terk edenlerdir.” Hadisi Tirmizi ve Hakim rivayet etmiştir.t etmişlerdir.