Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Ma’rifet, Allah Teâlâ’nın Rabb, kendinin de kul olduğunu hakkıyla bilmendir. Ayrıca herkesin rızkını verenin ve herşeyin evvelinin Allah oluduğunu idrak etmendir.


Allah Teâlâ mahlükatı, zenginliği kendinde arayan kimsenin emrine verir. Kim, “fakr” âdâbına riayetle ihtiyaçlarını Allah’a arzederse, Allah da onu, bütün ihtiyaçlarından müstağni kılar.


Kalp sâfiyetinin temelinde, güç ve kuvvetten uzak kalmak, yani acziyyeti itiraf etmek vardır.


Allah’dan uzaklaştıran eğlence ve müziklere meyleden kişinin kalbinden “Allah korkusu” çıkar. Allah korkusu ise, nefsani arzuları kalpden uzaklaştırır ve insanı gafletten kurtarır.


Tevâzu itaatle, şeref tevazuyla, üstünlük takvâyla, hürriyet ise, kanaatle elde edilir.


Allah Teala, günah işlemeye devam ettiği halde Allah’a teybe ve istiğfar eden kimseyi, hakiki tevbeden ve kendisine yönelmekten mahrum bırakır.


Kişiyi Rabbine ulaştıracak bir yol bulunduğu halde hayatını O’ndan uzak sürdürenlere şaşarım. Çünkü Allah Teala hazretleri: “Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun” buyurmaktadır.


Ruhlar, huzur halinde yaratılmış olup, sürekli “huzur” ve “müşahede” makamına yükselirler. Cesedler ise, bozuk ve bulanık şeylerden yaratılmış olup sürekli bozukluğuna dönmek ve ondan faydalanmak ister.