Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Münacat!


Allah’ım! Mağfiretinden başka bir şeyin ihâta edemiyeceği, affından başka bir şeyin silemiyeceği, fazl ve ihsânından başka bir şeyin örtemiyeceği günahlarımı bağışla. Şu anda, dünyanın musibet ve hüzünlerine karşı bana güç verecek, sana olan şevkimi ve katındaki şeylere rağbetimi artıracak tam bir yâkin ver. Beni mağfiret ediIenlerden ve katında şerefli sayılanlardan kıl. Bana verdiğin nimetlere karşı şükrümü artır. Çünkü sen, tek, ezeli, yüce, yaratan, işiten ve bilen Allah’sın. Ki senin işine kimse mani olamaz ve iyiliğini de kimse engelleyemez Şahadet ederim ki sen, benim ve herşeyin Rabbisin. Yeri ve göğü yaratan sensin. Gizli ve açık herşeyi bilensin. Yücesin, bâkisin. 


Allah’ım! İşlerimde sebat etmeyi, doğruluğa sarılmayı, nimetlerine şükretmeyi bana nasip et. Bütün zâlim ve azgınların zulmünden, haddi aşanların taşkınlığından, hasetçinin hasetinden, tuzak kuranların tuzağından, kindarların başıma gelen şeylere sevinmesinden sana sığınırım. Senden ancak, sana yakın ve dost olanların sevgisini isterim. Ey Allah’ım! Saymaya ve çeşitendirmeye güç yetiremiyeceğim kadar çok olan fazl-u keremine, rızkının bolluğuna ve velâyetin bahşettiği yardımlara karşılık hamd, sadece sana mahsustur. Şüphesiz sen, kendinden başka ilâh olmayan Allah’sın. Hamdini, mahlükatın içinde ızhâr eden, cömertlikle elini yayarak açansın.