Editör Ekim 2010

e-Posta Yazdır PDF

   Bütün mesel gönlü kirlerden korumaktır. Kişi gönlünü sağlam bir ehl-i sünnet inancıyla önce temizlemeli.  Şirkten, küfürden, nifak ve her biri öldürücü virüs olan manevi hastalıklardan temizlemeli gönlü. Gönül nazargâhi ilahidir. Gönül tertemiz olmazsa yani temizlik gönülden başlamazsa diğer organlar, elbiseler ve çevrede temiz olmaz. Gönül gönlün sahibine göre şekil almalı. Sahibi Allah olan gönüllere hiçbir kir yakışmaz. Müminin gönlünün sahibi Allah’tır. Onun için mümin gönlünü sahibine göre temiz tutar. Gönle dünya ve onun sevdasını, sevdalılarını, bağlılarını koymamalı. Dünyadan ve kullarından uzak durmalıdır. Masıvallah ne varsa süpürmeli “La” süpürgesiyle. Tertemiz süpürdükten sonra sadece “illallah” kalmalı. Allah’a ait olan ne varsa o olmalı O’nun nazargâhında.
  Şemseddin Sivasi Hazretlerinin dediği gibi:

   Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan
   Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pürnûr olmadan
   Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
   Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan
   Hakk cemalin Kâbe'sini kıldı âşıklar tavaf
   Yerde Kâbe, gökyüzünde Beyt-i mamûr olmadan
   Mest olanların kelâmı kendiden gelmez veli
   Ya niçin söyler Ene’l-Hak, kişi Mansûr olmadan?

   Mest olup meydane geldim ta ezelden ta ebedi
   çmişem aşkın şarabın âb-ı engûr olmadan
   "Mûtû kable en temûtû" sırrına mazhar olan
   Haşr-ü neşri bunda gördü nefha-i sûr olmadan
   Âşıkın çok derdi amma sırrın izhâr eylemez
   Söylemesi terk-i edeb çünki destûr olmadan
   Bir acaîb derde düşmüş tutuşur Şemsî müdâm
   Hakk'a makbûl olmak ister, halka menfûr olmadan

   Nasıl ki bir hane tertemiz olmayınca o haneye padişah gelmezse gönül hanesi de bütün kirlerden temizlenmedikçe sahibi de o gönüle gelmez.
  Lai Dedenin dediği gibi:

   Pak eyle gönül çeşmesini ta durulunca
   Dik tut gözünü gönlüne gönlün göz olunca
   İnkarı ko dil testisini ol çeşmeye tuttur
   Ol ab-ı safa bahş ola ta bu testi dolunca
   Çün hak seni derban derhanesi etti
   Dur kapıda gayrı koma ta anı anda bulunca
   Sen çık aradan hanesini sahibine ver
   Bi şek gelir Allah evine sen savulunca

   Evvel koma kim sonra çıkarmak güç olur güç
   Şeytan çerisi hane-i kalbe koyulunca
   Çektin bu cihan içre nice mihnet ve zahmet
   Ol piri huda mürşidi kamili bulunca
   Ey La Mekan! Seni ben çok aradım çok
   Sinemde mukim olducağın ta duyulunca...

   Şeytan çerisini gönlümüzden atabilmemiz, gönlümüzü “kalb-i selim” yapabilmemiz dileğiyle Allah’a emanet olunuz.