Editör

e-Posta Yazdır PDF

Aksaray Olanlar Dergâhı Şeyhi İbrahim Efendi’nin meşhur “tasavvuf manzûmesi”:


Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler


Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler


“Tasavvufun başlangıcı, maddî varlığından sıyrılan ve kendinde bir varlık görmeyen, kısaca irâdesini Hakk’a teslim etmiş bir sûfî olabilmektir. Sonu ise, bütün ilâhî güzellikleri kazanarak gönül tahtının sultânı olmaktır.”


Tarîkatte ibârettir tasavvuf mahv-ı sûretten


Hakîkatte sarây-ı sırda mihmân olmağa derler


“Tarîkatte tasavvuf; sûretin mahvından ibârettir. Yâni beşerî zaaflardan kurtulmaktır. Hakîkat olarak ise, ilâhî sır sarayının misafiri olmaktır.”


Bu âb u kil libâsından tasavvuf ârî olmaktır


Tasavvuf cism-i sâfî nûr-i Yezdân olmağa derler


“Tasavvuf, toprak ve sudan ibaret fânî elbiselerden/kafeslerden kurtulmaktır. Böylece tertemiz bir varlık olarak Allâh Teâlâ’nın nûru hâline gelebilmektir.”


Tasavvuf lem’ayı envâr-ı mutlaktan uyarmaktır


Tasavvuf âteş-i aşk ile sûzân olmağa derler.

“Tasavvuf, (gönül mumunun) ışığını, ilâhî nurlarla tutuşturmaktır. Çünkü tasavvuf aşk ateşi ile tutuşmaya derler.”


Tasavvufta şerâit nâme-i hestîyi dürmektir


Tasavvuf ehl-i şer’ u ehl-i îmân olmağa derler


“Tasavvufta esas olan, varlık kitabını dürmek, benlikten sıyrılmaktır. Asıl tasavvuf, şeriat ehli ve hakîkî îmân sahibi olmaktır.”


Tasavvuf ârif olmaktır hakîmen âdetullâha


Tasavvuf cümle ehl-i derde dermân olmağa derler


“Tasavvuf, ilâhî sır, tecellî ve irâdenin hikmetlerini bilmektir; ârifliktir. Yine tasavvuf, bütün dert sahiplerine derman olmaktır.”


Tasavvuf ten tılısmın ism miftâhıyla açmaktır


Tasavvuf bu imâret külli vîrân olmağa derler


“Tasavvuf, bu beden tılsımını isim anahtarı (Allâh ismi) ile çözmektir. Yine tasavvuf, bu fânî imâreti tamamen yok etmektir.”


Tasavvuf sûfî kâli hâle tebdil eylemektir bil


Dahî her söz ki söyler âb-ı hayvân olmağa derler