Salâvatın Anlam ve Önemi

e-Posta Yazdır PDF

Bir günde ne kadar konuşuyoruz?
Bu konuşmalarımızın ne kadarı
malayani dediğimiz şeylerdir? İş
dünya ve ahirete lüzumlu konuşmaya
gelince dillerimize ağırlıklar çöküyor.
Bana ahrette en yakın olanınız bana
en çok salâvat-ı şerife okuyanınızdır
hadisi şerifince günde kaç salâvat
okuyarak efendimizi yâd ediyoruz? Ya
da kaç salâvat okumalıyız? Salâvatın
anlamı nedir? Bu soruları merak edip
araştırıp, öğrenmeliyiz.
SALÂVAT’IN ANLAMI
" Allahumme salli ala Muhammed"
sözümüz şu anlama gelir:
Ya rabbi, Peygamber efendimizi
(s.a.) dünyada o’nun adını/şanını yücelterek,
davetini iyice ortaya çıkarak
ve şeriatını/dinini kalıcı kılarak yücelt.
Ahirette de ümmetine şefaat ettirerek
ve ecrini ve sevabını kat kat artırarak
onu yücelt. (İbnü’l-Esir, en-Nihaye fi
garibi’l-eser, 3/95 ) Salvat kuru kuruya
söylenilen anlamsız bir söz değildir.
Bir ahid, bağlılık, dua ve sevgi ifadesidir.
İmam Gazali rahmetullahi aleyh
diyor ki:
"Şüphesiz dualar Allah Teâlâ’nın
rahmetinin gelmesine vesiledir. Salâvat-
ı şerife hem duadır, hem de Allah'ın
rahmetinin gelmesine ve
Rasulün'ün iltifatına vesiledir. Mesela
hadis-i şerif de:
"Kim -Allahumme salli ala Muhammedin
ve enzilh-ul-mak'ad-elmukarrabe
ındeke yevm-el
kıyameti.- derse şefaatim ona hak
olmuştur." buyrulmuştur. Bizden birimiz
normal hallerde ruyasında kudsi
âleminde olan zevatın ruhlarını görüp
onunla şereflendiği gibi, kudsi ruhların
da bizden birimizi görmeleri, şefkat ve
marhametlerinin, feyz ve bereketlerinin görülene aksedilmesine vesile olur. Şüphesiz
bu şerefe ulaşmanın en kuvvetli vesilesi salâvat-ı
şerifedir ki onunla şefaat hak olur. Kaldı ki hadis-i
şeriflerde bir salâvata on sevab va'dedildiği gibi on
faydası da vardır:
Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in
şefaatidir. Onun için Peygamber Efendimiz
ümmetini, kendisine salâvat okumalarına teşvik buyurmuşlardır.
İkincisi, salâvat-ı şerife Allah'a ve O'nun Rasulüne
imanın yenilenmesinin ifadesidir.
Üçüncüsü, Peygamber'e tazimin ifadesidir.
Dördüncüsü, kıyamet gününe iman etmenin
tecdididir(yenilenmesidir).
Beşincisi, Peygamber'in zikriyle rahmetlerin
gelmesine sebebdir.
"Büyüklerin isimlerini söylemekle Allah'ın rahmetleri
iner." hikmetli sözüne mebni salâvat, okuyana
en büyük rahmetin gelişine vesile olur. Çünkü
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük,
en seçkin ve en üstün bir zattır; vesileyle inen rahmet
de o nisbette büyür.
Altıncısı, Allah ve O'nun Rasulu'nün sevgisi,
ümmete vacib olan bir husustur; salâvatın okunması
işte bu sevginin varlığının ifadesidir. Şüphesiz
Peygamber ve Ehl-i beytinin sevgisi gibi insanı Allah'a
kavuşturacak hiçbir amel yoktur.
Yedincisi, salâvat-ı şerife duadır. Dua ise
ibadetin beynidir.
Sekizincisi, her işin tedbirinin Allah'a mahsus
olduğunun, Peygamber'in dahi en sevgili kulu
olmasına rağmen Rabb'ine muhtac olduğunun itirafıdır.
(Şirkin bütün damarlarını kökünden koparan
da bu inançtır.)
Dokuzuncusu, insanın öz cevheri, ulvi ve
kudsi âleme fıtraten meyyaldir, salâvat-ı şerife bu
meyli arttırır. Artık insanın kemalata ermesi için salâvat-
ı şerife tek başına dahi kâfi gelir.
Onuncusu, hem ALLAH'ı ve hem Peygamber'i
zikretmektir. Şüphesiz bunlar salâvat-ı şerifede
birer hasenedir."

Hâsılı salâvat-ı şerifeyle mü'min, Peygamber
sallALLAHu aleyhi ve sellem'in duasına mazhar
olur; bundan daha üstün bir ibadet olamaz.
Özellikle cuma gününde salâvat-ı şerife okuyan,
okumasındaki ihlâs ve muhabbeti nisbetinde
Peygamber'e görülür.
Nitekim hadis-i şerif de: "Gerçekte sizin günlerinizin
en hayırlısı cuma günüdür. O günde Âdem
yaratıldı, o günde kabzedildi, o günde birinci Sur'a
üfürülüş olacak, o günde ikinci sa'k nefhası (Sur'a
üfürülüş) olacaktır. Binaenaleyh o günde Benim
üzerime salâvatları çoğaltın. Gerçekte sizin salâvatınız
bana açık görülmektedir."
Bu arada Ashab-ı kiram'dan bazıları: "Sen çürümüş
olduğun halde nasıl bizim salâvatlarımız
Sana arz olunur = açık görülür?" dediler. Bunun
üzerine: "Gerçekte ALLAH Teâlâ Enbiyanın cesedlerini,
yerin yemesine haram kılmıştır." buyurdu.
Onun için cuma günlerinde daha fazla zikir,
tesbih ve özellikle salâvat-ı şerifelere, dualara
ehemmiyet vermelidir.