Mescid-İ Aksa Kan Ağlarken

e-Posta Yazdır PDF

Bir “Miraç” kandilini daha idrak ettik; tebrikleşerek,hüzünlerle... Acaba tebrikleşerek sorumluluğumuzu geçiştirebilir miyiz? İsra Suresi(1-8. ayetler) ile Araf,167. ayetlerini çok okuyup, ibret ve muştu alalım...Ve bunu dert,dava edinelim.Unutmayalım, Mescid-i Aksa biz Müslümanlara emanettir,mirastır. Ayetler, Allahu Teala’nın varlık ve yüce sıfatlarının işaretleri,delilleri olarak da anlamlandırılıyor. Kelam sıfatıyla ilgili olanlara “kelami” ,yaratılanla ilgili olanlara da “kevni” ayetler deniyor. Alemler de Allahu Teala’nın yarattıkları, O’na işaret, delil olan şeyler... Ayetlerle, alemler kavram olarak içiçe olabiliyor. Ancak her alem, ayet(kevni) olsa da her ayet alem değildir. Kur’an-ı Kerim’de her ayetin bir karşılığı vardır. Kitabın tüm ayetleri aynı derecede kesin, doğru ve haktır. Şek ve şüpheden münezzehtir. Diyelim ki, ölümle ilgili ayeti ateistler bile kabul etmek zorundalar. İnkarı mümkün değil. Gece-gündüz, güneş, ay ayetleri gibi... Ama öldükten sonraki hayat(ahiret)la ilgili ayetler aynı şekilde kabul görmemektedir. İşte iman da gayb ile/görmediğimiz alemlerle ilgili...


Beytullah, Mescid-i Aksa, Cudi... Ayetleri gözlerimizin önünde... Kitabın, beş duyumuzla algılayamadığımız gayb alemi... Gibi alemleri de var. Mescid-i Aksa hem kelami ayet, hem de kevni ayet. İsra’da gerçek, Miraç’ta... Arş, kürsi, levhi mahfuz, beyti memur, cennet, cehennem... ayetler... Melekler, cinler... Hem ayet, hem de alemlerden...


Mescid-i Aksa, İsra Suresi, İsrail, İsrailoğulları (Hz.Yakub), Siyonizm de gözlerimizin önündeler. Etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa’yla ilgili ayetleri okur, geçeriz... İçindeki nice hikmetleri, ibretleri gözardı ederiz... Kabe’den kırk yıl sonra inşa edilmiş, bilahare Hz. Süleyman(A.S) zamanında imar ve inşa edilmiş, binlerce yıldan beri birçok yıkım, tadilat, imar görmüş ilk kıblemiz Miraç’a mekan olmuş mübarek bir mescid... Müslümanların elinde özgürlüğüne kavuşabilmiş, Hristiyan ve Yahudi işgallerindeyse esarete düşmüş, feryad etmiştir. Hem ağlamış, hem de gülmüştür, yüzyıllarca...


Ecdattan bize yüz yıl önce “emanet” ve “miras” olarak kalan Mescidimiz yüz yıldan beri tutsak. Önce İngiltere’nin sonra da Siyonistlerin işgalinde, esaretinde kan ağlıyor... Ve yüz yıldan beri gözlerini dikmiş İstanbul’a bakıyor. Gelip kurtarılmasını, özgürleştirilmesini beklemede... Biliyor ki, özgürlüğüne ancak Kelime-i Tevhid sancağıyla kavuşabilecek. O zaman gülebilecek.

Filistin Kudsü Şerifiyle, “El-Halil”iyle,”Gazze”siyle... bir cezaevi... Birçok peygamber de kabirlerinde tutuklu!?(Hz.İbrahim, Hz.Yakub, Hz.Yusuf, Hz.Davud, Hz.Süleyman) Gittikçe artan Siyonist abluka, işkence ve zulümle ahu figanda, ama yine de direniyor, nöbette, teslim olmuyor. Ve ümmetçe birbirimizi yiyorken zulümler daha da artıyor... “Arz-ı mev’ud” “Büyük İsrail” “BOP” ideali, tüm dünyayı, özellikle Ortadoğu’yu, Müslüman coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğuyor. Yahudiler Allahu Teala’nın kendilerini üstün, efendi olarak yarattığı inancıyla, tüm öteki insanları köle olarak algılayıp, kendilerine vaadedilen Nil’den Fırat’a -ülkemizin bir bölümü de dahil-Kudüs merkezli bir dünya devleti hayali ve idealiyle azgınlaştıkça azgınlaşıyor. Azgınlaşabiliyor. Ne hukuk, ne BM kararı ne de uluslararası andlaşmalar bu fesadı önlemiyor.


Yüzyıllık proje(1897-1997)Merhum Erbakan Hocamızın milli görüş faaliyetleriyle epeyce bir aksamaya maruz kalmıştı. Refah-Yol döneminde zamanın İsrail c.b. ülkemizden transit geçerken “Türkiye laik kalmalıdır. Erbakan hükümetinden kurtulmalıdır” diyecek kadar cüret ve cinnet içindeydi.. Ve çok başarılı olan bu hükümet oyunlarla, baskılarla düşürülmüş ve bir milli görüş partisi daha -çok ileri gittiğinden- kapatılmış, “post-modern darbe” gerçekleştirilmişti. Sincan’da sahnelenen bir Kudüs piyesinin ertesi günü tanklar yürütülmüştü...

Daha önce de 1980 arbesi arefesinde İsrail’in Kudüs’ü tek taraflı olarak başkent ilan etmesine karşı yüzbinler Konya’da tepki vermiş ve bunun akabinde yine Milli Görüş e karşı bir “askeri darbe” , “bizim çocuklar” tarafından gerçekleştirilmişti.


Theodor Herzl’in projesinin yapıldığı İsviçre’nin Basel kentinde(hicri) yüzüncü yılında merhum hocam “İslam toplulukları toplantısı” nı gerçekleştirmişti. O “bana ne Amerika’dan?” haykırışı nerede? 


Siyonizmi en iyi tanıyanlar belki de Sultan 2.Abdülhamid Han Hazretleri ve merhum Erbakan hocamdı. Her ikisi de Siyonizmin hışmına uğramışlardır. Sultan 2.Abdülhamid Han’ı onlar tahttan indirip, Osmanlıyı parçaladılar, onlar ve İngilizler eliyle hilafet de, İslam da sürgün edildi. Ve onlar tarafından “Haim Nahum” telkin ve tavsiyeleriyle, devrimlerle Lozanla gözaltına alındık. Ve milli görüşten kurtulan Siyonizm, şimdi ülkemizi parçalamak idealinde... Sultan Abdülhamid Han, Mescid-i Aksa içindeki “Kubbetü’s sahra” mescidinin dışında kubbesine Kur’an’ın kalbi mesabesindeki “yasin-i şerif”i yazdırmış. Bunun anlamı açık: Kudüs dünya siyasetinin merkezi... Buraya sahip olan dünyada söz sahibi olur.


Ne Sultan Abdülhamid, ne de Erbakan siyonistlerle uzlaşamadı; tersine onları deşifre ederek, onların menfur ideolojilerinin fesadına karşı hem insanları uyardılar, hem de mücadele ettiler. Ne var ki on beş yıldan beri ülkemizi yönetenler döneminde Gazze ablukasını delmek için insani amaçla yola çıkan “Mavi Marmara” yolcuları Akdenizde siyonist korsanlarca suikaste uğrayıp, şehadet ve gazi makamlarına ulaşan kardeşlerimiz sanki cezalandırılmak istenircesine, ülkemiz İsraille sorunu çözen(!?) bir andlaşma ve yasa çıkartmak zilletine düşürülmüştür. Bu, açıkça siyonizme teslimiyetti. Ülkemiz için zilletti. Ve şehidlerimizin gazilerimizin cihad ve kanlarının israile bağışlanmasıydı. 15 Temmuz şehitlerini ödüllendirip, Mavi Marmara “delilerini” cezalandırmak anlaşılır birşey mi? Karşılığında ne vardı, ne olabilirdi?!Ve İsrail, ABD’yle birlikte stratejik ortaklığımız ,tüm aleyhimize gelişmelere rağmen sürdürülebiliyor?!


Ortadoğunun sınırları, yönetimleri, yöneticileri gözümüzün önünde müslüman kamplaşma ve çatışmalarıyla değiştiriliyo... Irak, Libya, Suriye...kaça bölündü? Kaça bölünecek? Ve sıra Türkiye’ye ve İran’a ne zaman gelecek? Onlarla çatıştırılıp, siyonizme peyk “kürdistan”lar oluşturulacak... Her şey “Büyük İsrail” in ideolojisi için, İsrailin güvenliği için...Ve Sevr yeniden masada. Ve biz “evet”de, “hayır”da, oyunda oynaştayız. Birbirimizi ihanetle suçlayarak, kimlere, neye hizmetteyiz!?


Milli Görüşü kapattıran, postmodern darbe yaptıran siyonizmin, ödüllendirip (üstün cesaret madalyası, Bop eşbaşkanlığı) andlaşma (mavi marmara) yaptığı bu AKP iktidarı 15 yıldır iktidar.


“İşittik,isyan ettik” diyerek, geçmişte ve gelecekte yeryüzünde fesada yoğunlaşan dünyanın en büyük sorunu haline gelen siyonizm. Siyonizme karşı olanları bile kendisine hizmet ettirebilme kabiliyetine sahip...


Manzara, gidişat böyleyken ümitsiz değiliz, olamayız. Biz her zulmün zevaline inanıyoruz. Siyonizmin tarihteki bu üçüncü büyük fesadının da ortadan kaldırılacağına kesin inanıyoruz.


Azgınlığından dolayı “maymuna” çevrilip, helak edilmiş bir kavim, “işittik, isyan ettik” diyen bir kavim, “fesad”a koşan, kandan, sömürüden beslenen bir ideoloji bir gün bitecektir, batacaktır. Bunlar kehanet değil... Kur’an-ı Kerim ayetleridir. İsra suresinin ilk ayetleri bunu açıkça vurguluyor. İki fesadlarından sonra iki büyük azap...Ve üçüncü fesadlarında yine azaba uğrayacaklar. (Umulur ki bizim elimizle)Ve bize Araf Suresi 167.ayet:... Kıyamete kadar onların fesadını ortadan kaldırıp, onlara büyük (mağlubiyet, zillet)azabını tattıracak, cezalandıracak ilanı var Rabbülaleminin... Bu böyle gitmeyecek...

İlgili Hadis-i Şerifler:

* “Horasan’dan siyah sancaklar sökün edecek. Onların sancaklarını Kudüs’e dikmelerine hiçbir şey engel olamayacak.” Ramuz,6295

* Büyük savaşta Müslümanların sığınağı Dımaşk (Şam) bölgesidir. Deccalden sığınılacak yer Beytül makdis, Yecuc mecucden ise Tur dağıdır. 4860

* “İsrailoğulları yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Ümmetim onlardan bir fırka daha fazlaya ayrılacak. Onlardan hiçbiri, kendi fikirleriyle dini yorumlayıp, Allah’ın haramlarını helal, helallerini de haram sayan fırka kadar zararlı olmayacaktır.” 1045

* “Şiddetli bir bela gelecek. Bundan ancak dinini bilen ve kalbi ve diliyle O’nun yolunda cihad edenler kurtulacak.” 1813

* Vallahi Meryemoğlu İsa ahir zamanda hakim ve adil olarak mutlaka inecektir... 5682

* Yahudilerle savaşacak ve galip geleceksiniz... 3215

* Ehlibeytten ismi ismime, baba ismi de baba ismimde, ahlakı ahlakıma uygun bir adam çıkacak (Mehdi)Yeryüzünde adalet olacak... 6298,6301

* Medineli Hacı Osman Akfırat merhumun bir keşfiyle noktalayalım: “Yahudiler Türkiye’yle savaşmaya başlayınca helak olacaklar.”


Bu böyle gitmeyecek, önümüz aydınlık inşallah....