Kırk Bir Büyük Felaket

e-Posta Yazdır PDF

Yazar= Mehmed Şevket EYGİ

1. Toplumu uyaracak, aydınlatacak, bilgilendirecek, halka rehberlik edecek (icazetli) gerçek ulema ve fukaha yetiştiren gerçek ve vasıflı İslam medreselerinin kapatılması.

2. Gerçek dindar, faziletli ve olgun Müslüman yetiştiren tasavvuf tarikatlarının kapatılması.

3. Dinin içinin boşaltılması.

4. Tasavvufun içinin boşaltılması.

5. Hem İslamı çok iyi bilen, hem dünya kültürüne vâkıf olan, yüksek ahlak ve karakter sahibi, faziletli ve nice meziyetlere sahip Hademe-i Hayrat yetişmemesi. Maaş ve ücret karşılığında namaz kıldırma memurları yetiştirilmesi. (Herkesi suçlamıyorum, ihlâsla hizmet eden ehliyetli ve liyakatli hizmetkârların ellerinden öperim.)

6. Genç Müslüman nesillerin İslam Mekteplerinde okuyup vasıflı ve güçlü insanlar olarak yetişmemesi.

7. Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzının ya hiç yapılmaması, yahut çok yetersiz yapılması.

8. Ümmet, ittihad-ı İslam, iman kardeşliği şuurunun kalkması.

9. İmamet-i Kübra. Hilafet, islamî riyaset kavram ve şuurunun yitirilmesi.

10. Müslümanların, birbirinden kopuk bin hizbe, fırkaya ayrılması.

11. Kardeş olması gereken Müslümanların birbirleriyle tartışmaları, çekişmeleri ve bazen çarpışmaları.

12. Müslümanların birbirlerini sevmemeleri.

13. Birtakım habislerin Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine cephe almaları, Sünneti ya büsbütün inkar etmeleri, yahut nice sahih hadisleri inkar etmeleri.

14. Yetersiz, ehliyetsiz, liyakatsiz, icazetsiz, cahil, kifayetsiz kimselerin ve kadroların İslam temsilciliğine soyunmaları.

15. Halka, öğrenilmesi ve bilinmesi farz olan temel ilmihal bilgilerinin, İslam Talimatının öğretilmemesi.

16. İtikatta bozuklukların zuhur etmesi.

17. Beş vakit namazın büyük ölçüde yitirilmesi.

18. Halkın büyük kısmının şehvetlerine uyması.

19. İsrafın, lüksün, aşırı tüketimin yaygın hale, hayat tarzı haline gelmesi.

20. Müslüman toplumun yazılı, medenî toplum halinden çıkıp, şifahî bedevî toplum haline dönüşmesi.

21. Müslümanların İslam Kur’an Sünnet Şeriat ölçütlerini yitirmesi.

22. İnsanlığı, dünyayı büyük felakete sürükleyen Batı medeniyetinin Müslümanlar tarafından benimsenmesi.

23. Okur yazarlığın kalkması, Müslümanların, bundan yüz sene önce vefat etmiş atalarının mezar taşlarını bile okuyamayacak kadar kara cahil kalmaları, bırakılmaları.

24. Paranın en büyük değer haline gelmesi.

25. Kadın konusunda islamî ölçütlerin, hükümlerin yitirilmesi, sınırların aşılması.

26. Dini içinden yıkmaya yönelik reform, dinde yenilik, dinde değişim, light ve ılımlı İslam, tarihsellik gibi küfür ve bid’at cereyanlarının çıkması, güçlenmesi.

27. Din sömürüsünün dayanılmaz boyutlara ulaşması, sömürücü eşkıyanın, çetelerin ve parazitlerin hizmet perdesi ardında saf Müslümanları devamlı tokatlaması.

28. Müslümanların dinin ve çağın icaplarına uygun şekilde ortak bir plan ve programa göre çalışmamaları.

29. Biz Kur’ana iman ettik denilmesi ve sonra Kur’anın kesin emirlerinin yerine getirilmemesi, kesin yasaklarından kaçınılmaması, öğütlerine kulak verilip tutulmaması, kıssalarından ibret alınmaması.

30. Din ilimleri tahsilinin geçime, dünyaya, dünyalığa, zenginleşmeye alet edilmesi.

31. Dini alet ve istismar ederek zengin olunması.

32. Aile kurumunun yıkılması.

33. Müslüman kesimin (1) bilgi kültür, (2) ahlak aksiyon, (3) estetik sanat güzellik boyutlarının çok düşük ve güdük olması.

34. İslam komşuluğu ahlakının yıkılması.

35. İslamî mürüvvetin zayıflaması.

36. Cuma Ezanı okununca ticaretin, işlerin durdurulup, dükkân ve atölyelerin kapatılıp camiye namaza gidilmemesi.

37. Nehar-ı Ramazanda açıkça oruç yenmesi.

38. Zekatın hiç verilmemesi, yahut Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha göre dosdoğru verilmemesi; zekat toplamaya hakları olmayan birtakım eşkıyanın zekat toplaması, Müslüman fakirlerin miskinlerin mültecilerin perişan edilmesi.

39. Müslümanların evlerinin Müslüman evi olmaması.

40. Müslümanların nefsleriyle Büyük Cihad yapmamaları.

41. Elifi görseler mertek sanacak cahillerin kendi re’y ve hevalarıyla Kur’an-ı Kerimi tefsire yeltenmeleri, “Men fessere’l-Kur’anebireyihifekadkefer” tehdidine maruz kalmaları.


Müslüman gençlere: İslamda okuma yazma çok önemlidir. Biz Müslümanlar ana dilimizi İslam Kur’an yazısıyla okumalıyız. Ben tekstil mühendisi, doktor, bilgisayarcı, hukukçu olacağım, bana Osmanlıca gerekmez şeytanî kuruntusuna kapılmayalım ve bin yıllık dinî ve millî yazımızı öğrenelim.


Ömürleri boyunca alınları bir kere bile secdeye varmamış birtakım dinsizlerin burunlarını dinî konulara sokmaları, Müslümanların din işlerine karışmaları ne kadar büyük bir küstahlıktır.


Fesli demekle, hakaret etmekle, yaygara kopartmakla hiçbir şeyi çürütemezler, haklı olduklarını ispat edemezler. Yaygarayı bıraksınlar, güçleri yetiyorsa, ilmin irfanın kültürün doğru bilgilerin ve belgelerin ışığında yazsınlar konuşsunlar.


Kültürsüz cahil insanlar kültür faaliyetleri yapamaz, kültüre hizmet edemez.


Müslümanı mânen yükselten tevazudur, hilmdir, alçak gönüllü olmaktır. Gurur ve kibir sahipleri dünya büyüğü olabilir ama din büyüğü olamaz.


On Kasımda Edirne’de, üzerine M. Kemal’e hakaret suçu atılarak tutuklanan çarşaflı peçeli üniversite talebesi Emine Şahin, avukatlarının yaptığı itiraz sonunda serbest bırakıldı. Ceza hukuku ilkelerine ve tekniğine aykırı bu antidemokratik kanun çarpmaya devam ediyor.


Cumhuriyet yazarlarından Mine Kırıkkanat isimli bayan, bir tv programında “Atatürk’e tapıyorum, o benim ilahımdır” demiş.


Vahşi şekilde şehid edilen Cemal Kaşıkçı için cuma namazından sonra Fatih camiinde gıyabî cenaze namazı kılınmış. Bu namazı Allah rızası için ihlâsla kılanları tebrik ediyorum.


Bu barbarca cinayet Suudî rejimine büyük darbe vurdu. Bunu en az zararla atlatmak için çok büyük paralar dağıtacaklar, rüşvetler vereceklerdir.


O azılı azgın agresif İslam düşmanı kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, fasık ve facirlerin bazısının IQ’ları ve kültürleri yüksek görünse de, geri zekalı statüsündedirler. Beyinleri var çalışmaz, gözleri var gerçekleri görmez, kulakları var duymaz, vicdanları tatil edilmiştir.